Referentie materiaal

Op deze pagina vind u de stukken die door andere instanties gemaakt zijn en gebruikt zijn als input door de SNLG voor hun onderzoeken en ingediende stukken.

  1. Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid – Programma van eisen voor woningbouw nabij natuurbrug vanuit ecologisch perspectief
    University & Research Wageningen E.A. van der Grift & D.R. Lammertsma maart 2017 (411468-Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw)
  2. Milieu Effect Rapportage Commissie voor de Milieueffectrapportage, advies 16-03-2021
  3. Ambitiedocument_gebiedsontwikkeling_Crailo_Januari_2013 (met nota van eisen opgesteld door provincie Noord Holland, drie gemeenten en GNR voor plangebied Crailo, GEM Crailo houdt hier géén rekening mee)
  4. Tijdens de Raadscommissie van de gemeente Hilversum van 30 juni 2021 j.l. heeft de heer Bogaers namens SNLG ingesproken. Hij heeft de raadsleden van de gemeente Hilversum erop gewezen om opnieuw de commissie voor de MER om een oordeel te vragen over de huidige plannen. Gister bleek namelijk tijdens telefonisch contact met de commissie dat GEM Crailo het eerdere advies kan negeren en de plannen doorzetten, er zit een manco in de wetgeving. Je zou denken als het plan MER plichtig is, het plan dan goedgekeurd moet worden voordat het wordt uitgevoerd. Het is aan de gemeenten zelf  om de MER goed te doorlopen.
    Zie hiervoor de uitzending van Zembla over de A27 Amelisweerd i.v.m. de MER.

Terug naar de keuze pagina